Burgerschapscompetenties voor Leraren

Overige Jaargang 1999 | Editie 1 | 12 juni 2008

Auteur(s): Henk van der Mark, Wim Wardekker, Anneke Lammers, Ton Olgers, Broer v.d. Hoek, Jola Jakson, Paul Holthuis, Mark Boiten

Samenvatting

Burgerschap heeft niet alleen te maken met onderwijsinhouden voor leerlingen. Burgerschap wordt ook bepaald door de contexten waarin wordt geleerd en vraagt specifieke competenties van alle betrokken onderwijsbegeleiders. Als we burgerschap een plaats willen geven in het onderwijs kan dat niet zonder verankering in de professionalisering van leraren. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opdracht gegeven om ‘burgerschapscompetenties’ voor leraren te ontwikkelen en voorstellen te doen voor de implementatie daarvan in lerarenopleidingen en de scholen. In de publicatie 'Burgerschapscompetenties voor leraren; servicedocument bij de SBL-competenties' gaan de auteurs er van uit dat het professionele gedrag van alle leraren een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de leerling tot burger. De opdracht tot burgerschapsontwikkeling is in deze visie niet voorbehouden aan een specifieke groep vakleraren, zoals de leraren maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis of MCK (maatschappelijk-culturele kwalificaties, in ROC’s.) Alle (nieuwe) beroepen in het onderwijs waarbij sprake is van pedagogisch en/of didactisch handelen, dus ook het niet-onderwijzend personeel, kunnen worden bevraagd op de bijdrage aan burgerschapsontwikkeling. De eerste gedachte van de ontwikkelaars was om de bestaande SBL-competenties aan te vullen met ‘burgerschapscompetenties’. Maar de ontwikkelaars kwamen tot de ontdekking dat de huidige SBL-competenties uitgaan van vooronderstellingen en impliciete visies op onderwijs die onvoldoende recht doen aan de meerduidige betekenissen van burgerschap. Daarom hebben zij besloten om de SBL-competenties ‘aan te vullen’ en een ‘servicedocument’ te ontwikkelen waarin een toelichting wordt gegeven op de ontwikkelde ‘burgerschapscompetenties’ van leraren. Het geeft mogelijkheden om 'burgerschap' een plaats te geven in het hart van de lerarenopleidingen. Het gaat dan vooral om een geïntegreerde aanpak waarin pedagogisch-didactische, vakinhoudelijke en organisatorische visies op elkaar worden afgestemd. Na het ontwikkelen van het Servicedocument Burgerschapscompetenties is fase 2 van het gesubsidieerde project intussen opgestart. Lerarenopleidingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gezamenlijke gesprek over de implementatie van de ontwikkelde burgerschapscompetenties in de lerarenopleidingen. Het gaat om het uitwisselen van kennis en ervaringen, elkaar inspireren en stimuleren. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Henk Blenkers: jh.blenkers@windesheim.nl, of 0613710601

Lid worden?

VELOV